Bilgi İşlem Şubesi

5510 sayılı Kanunun getirdiği en önemli yenilik karma sistemin esas alındığı aylık bağlama işlemlerinde gerçekleşmiştir.

1) 2008/Ekim (Hariç) Öncesi Kısmi Aylığın
    a) 2000 Yılı Öncesi Kısmi Aylığın Hesabı
    b) 2000-2008/Eylül (Dahil) Arası Kısmi Aylığın Hesabı
2) 2008/Ekim (Dahil) Sonrası Kısmi Hesabı
3) Kısmı Aylıkların Birleştirilmesi
olmak üzere üç aşamadan meydana gelen aylık bağlama programımız güncellenmiştir.

Sandığın devrinin gündemde olduğu şu dönemde hayli önem kazanan Aktüeryal Bilanço çalışması ile ilgili olarak aktüerimizin istemiş olduğu;

a) Halen Vakfa prim ödemekte olan kişilerin doğum tarihleri, vakfa giriş tarihleri, prime esas aylık kazançları, cinsiyetleri,
b) Halen isteğe bağlı olarak vakfa prim ödemekte bulunan kişilerin doğum tarihleri, sigorta başlangıç veya muhtemel emeklilik tarihleri, prim matrahları ve cinsiyetleri,
c) Vakfın emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı ödemekte olduğu kişilerin doğum tarihi, ödenen aylıklar ve cinsiyetleri,
d) (c) fıkrasında belirtilen kişiler için diğer sosyal güvenlik kurumlarından hisse alınması halinde, alınan hisse tutarı, doğum tarihi ve cinsiyetleri,
e) Vakfa geçmişte prim ödemiş ancak daha sonra kurumdan ayrılıp hizmet bileşiminde bulunmamış kişilerin doğum tarihleri, cinsiyetleri ve vakfa prim ödeme süreleri ile ilgili olarak son üç yıla ait bilgiler,
f) Vakıf bünyesindeki aktif ve pasif kişilerin ayrı ayrı bağımlı sayıları ile ilgili tablolar hazırlanmıştır.

Aktüeryal bilanço ile ilgili eksik yönlerimizden halen Vakfa prim ödemekte olan kişilerin muhtemel emeklilik tarihinin hesabında gerekli olan sigorta başlangıç tarihleri (her ne kadar hizmet birleştirme talepleriyle bu eksiklik giderilse de) ve vakfın diğer sosyal güvenlik kurumlarındaki müşterek emeklilerine göndermekte olduğu tutarlar, kişilerin doğum tarihleri ve cinsiyetleri ile ilgili bilgilerin tamamlanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Her ay maaş döneminde sisteme yeni dahil olan, vefat eden, aylığı durdurulan veya aylığı yeniden başlatılanlar sistemden çıkartılarak bir evvelki ay ile mukayese sonucu maaş ödemesi yapılan kişi sayısının sağlamasının yapılmasına devam edilmektedir.

Bilindiği üzere 26.5.2008 tarih, 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile “İstihdam Paketi” adı altında 5 puanlık teşekkül payı indirimi 1.10.2008; özürlü teşviği ise 1.7.2008 tarihinden bu yana yürürlükte olup, gerekli belgeler teşekküllerce hazırlanarak ay bazında gönderilmektedir. Yapılan tetkikler sonucu ilgili genelgede sözü edilen şartları sağlayan teşekküller adına yapılan bildirimler Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay düzenli bir şekilde gönderilmektedir.

Ayrıca İŞ-KUR tarafından Sandığımıza gönderilen yazıda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 7 nci maddesinde öngörülen “Genç İstihdamı” adı altındaki işveren hissesi sigorta prim teşvikinin 1.7.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup uygulama aşaması henüz başlamıştır.